Algemene Voorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden zijn bindend. De opdrachtgever wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en zich hier ten volle mee akkoord te verklaren. De opdrachtgever is wie de order heeft geplaatst, de leverancier is wie de order heeft aanvaard. Elke afwijking van deze verkoopsvoorwaarden kan enkel schriftelijk en op goedkeuring van beide partijen gebeuren. De aanpassing of toevoeging van voorwaarden gebeurt in samenspraak tussen beide partijen.

Drukproeven, correcties en goed voor druk

Mondelinge, telefonische of correcties per e-mail zijn op risico van de opdrachtgever. Vertragingen voortvloeiend uit veranderingen van de initiële opdracht vallen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van de leverancier. Na het overmaken van een goed voor druk, is de leverancier van alle verantwoordelijkheid tijdens of na het drukken ontheven. De goed voor druk blijft eigendom van de leverancier en kan dienen als bewijsmiddel in geval van betwisting. De leverancier staat in voor een zo getrouw mogelijke reproductie binnen de technische mogelijkheden.

Een kleur is anders op ieder beeldscherm, de kleuren in de doorgestuurde pdf zijn dus niet bindend aan het eindresultaat. Indien er toch een kleurproef gevraagd wordt is de kost hiervan ten laste van de opdrachtgever: 25,00 EUR.

Termijnen

Het bewaren van ontwerpen gebeurt standaard tot 2 jaar na afwerking van de opdracht. Enkel op schriftelijke aanvraag van de opdrachtgever kan deze termijn worden verlengd. De leveringstermijn begint pas te lopen als de leverancier alle benodigde stukken in zijn bezit heeft. De dagen die verloren gaan door het in gebreke blijven van goedkeuringen vanwege de opdrachtgever, worden toegevoegd aan de leveringstermijn. In geval van overmacht draagt de leverancier geen verantwoordelijkheid en kan hij gedeeltelijk of geheel de opdracht afbreken zonder financiële gevolgen. Offertes blijven 1 maand geldig. Na 1 maand vervalt de offerte en dient deze aan de huidige prijzen te worden aangepast.

Klachten en aansprakelijkheid

Elke klacht of protest moet schriftelijk en aangetekend worden verzonden binnen de acht dagen na levering. Zelfs indien de opdrachtgever de leveringsbon niet ondertekend wordt door de opdrachtgever, begint deze termijn van acht dagen direct na levering. Een gedeeltelijke benutting van de artikels heeft eveneens het ingaan van de termijn tot gevolg. Geleverde en toevertrouwde materialen van welke aard dan ook blijven onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van deze goederen. Voor eventuele geschillen zijn alleen de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

Facturen en betaling

Eventuele verzendingskosten of vervoers- en verblijfsonkosten vallen steeds ten laste van de opdrachtgever. Alle facturen dienen contant te worden betaald ten laatste 30 dagen na ontvangst van de factuur ten huize van de leverancier. Facturen die niet contant betaald worden op onze rekening, zijn onderhevig aan een verwijlintrest van 5%, en een bijkomende schadevergoeding van 15%, met een minimum van 50,00 EUR.

Copyright

Alle onze ontwerpen zijn auteursrechterlijk beschermd. Tenzij anders vermeld zijn de teksten, beelden en ontwerpen eigendom van Greffik Dizaijn vof. Deze rechten zijn niet beperkt in de tijd en van toepassing voor alle landen.

Voorwaarden voor hergebruik

Elk hergebruik voor commerciële doeleinden moet vooraf worden goedgekeurd. De goedkeuring moet schriftelijk worden aangevraagd bij Greffik Dizaijn vof. De vraag zal zo vlug mogelijk worden beantwoord.

Eigendom

De opdrachtgever is pas eigenaar van het ontwerp/website/drukwerk wanneer de factuur volledig betaald is. Wanneer er in schijven betaald wordt blijft bovenstaande regel van toepassing tot alle facturen/schijven volledig betaald zijn. Greffik Dizaijn vof is bevoegd om websites offline te halen wanneer er niet wordt voldaan aan de betalingstermijnen vastgelegd op de facturen.